O PROJEKTU:

Udruženje građana Ekosol u saradnji sa PD Konjuh realizuje projekat prijave ilegalnih deponija na području TK.Nagla urbanizicija i industrijalizacija posljednjih godina dovela je do stvaranja ogromnih količina raznih vrsta komunalnog otpada. Stvoreni otpad uglavnom je nastao ljudskim nemarom, zagađuje naš okoliš i predstavlja veliku opasnost po naš opstanak. U Tuzlanskom kantonu je izražen problem odlaganja otpada, jer su postojeća odlagališta neuređena, bez pratećih objekata i mjera zaštite, a kao takva predstavljaju prava smetljišta. Također smo imali i katastrofalne poplave 2014 .godine nastale izlijevanjem rijeka zbog nesavjesnog odlaganja otpada u njihova korita. Sav taj otpad prilikom njegovog daljeg razlaganja i raspadanja, dospijeva u podzemne vode, a onda različitim putevima odlazi do izvorišta, bunara za navodnjavanje, vode za snabdijevanje stočarskih farmi, itd. Sve ovo ukazuje na potrebu da se problemi komunalnog čvrstog otpada moraju hitno rješavati , a sa ekološkog i ekonomskog aspekta najprihvatljiviji način jeste mobilizirati lokalno stanovništvo na akcije čišćenja nelegalnih deponija, sitnih smetljišta, korita rijeka i svih drugih mjesta koja su o nečišćena bilo kojom vrstom čvrstog otpada.

Cilj projekta:

Cilj projekta je prikupljanje kvalitetnih informacija o lokacijama i izgledu ilegalnih deponija koje su na žalost mnogobrojne na području TK. Na osnovu prikupljenih informacija se mogu ispitati uzroci nastajanja takvih deponija te kroz određene aktivnosti isti ukloniti. Pojedinac ako primjeti neku deponiju čvrstog otpada u svojoj ili bilo kojoj drugoj okolini našeg kantona, može slikati mobitelom ili aparatom.Klikom na link na našoj stranici poslati sliku deponiie smeća, priiaviti problem koji će naš administrator registrirati i mapirati na mapi gdje se tačno nalazi deponija te dalje preuzeti rješavanje problema tako što će kontaktirati Savjet MZ u kojoj se nalazi deponija ili odlagalište i zajednički dalje djelovati.

KAKO KORISTITI MAPU:

Svi građani koji znaju za lokaciju neke ilegalne deponije koja ugrožava njihovu životnu okolinu ili sredinu imaju sada priliku da istu anonimno i prijave. Sve što je potrebno da učinite je da nam pošaljete sliku i lokaciju deponije putem Facebook massangera u doljnjem desnom uglu ekrana ili direktno na Facebook stranicu:

Link: Prijava ilegalnih deponija

Nakon što dobijemo informacije, Ekosol će provjeriti slike vidjeti da li je ta lokacija već prijavljena i ako jeste dodat ćemo vaše slike, ako nije onda ćemo dodati je kao novu lokaciju.

MAPA ILEGALNIH DEPONIJA: